این طرح به صورت موقت برای باشگاه گیتی پسند طراحی شده است،تهیه شده در شرکت فرداطرح.